Nuohousta koskevat säännökset

Nuohoustoimintaa säätelevät lait, asetukset ja ohjeet

Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 1.8.2005
Inrikesministeriets förordning om sotning 1.8.2005

Pelastuslaki (379/2011), 3 luku (13§); 9 luku (59- 63§ sekä 105§), 29.4.2011

Pelastuslaitosten hyväksymät yksikkömäärät

Enhetstal vid sotning av eldstäder och rökkanaler

Nuohousalan Keskusliiton ohjeet

Nuohoustyöohjeet, 1.10.2014

Sotningsbranschens Centralförbund rf:s arbetsanvisningar för sotningstjänster

Nuohoustyötä kuvaavat videot löydät tästä

Muita säännöksiä

Rakentamista koskevat asetukset