Nuohoustoimi Suomessa

Nuohoojia Suomessa on yhteensä noin 700, joista runsaat 400 on yksityisyrittäjinä toimivia nuohoojia. Nuohousyrittäjien palveluksessa on yli 300 työntekijää. 1.1.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä 30.6.2019 jälkeen Suomessa on käytössä niin sanottu sopimusperusteinen järjestelmä, jolloin kiinteistön omistajat voivat valita vapaasti nuohouspalveluja tuottavan yrityksen tai yrittäjän.

Nuohoojien työtilanne on tällä hetkellä hyvä. Ammattitaitoisia nuohoojia ei ole riittävästi, joten alalle on tarvetta saada lisää työvoimaa.

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Lain mukaan nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto tai taloteknikkan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala.

Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin nuohooja. Tämä koskee lähinnä isoja teollisuuslaitoksia.

Nuohoojan palveluvalikoima on laaja.

Nuohousyrittäjän toimenkuva jakaantuu selkeästi kahteen päätoimialaan ns. mustaan nuohoukseen ja ilmanvaihtoon liittyviin tehtäviin.   

Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset, puhdistukset, huollot ja mittaukset muodostavat  yhdessä nuohoojan perinteisten tehtävien tulisijojen ja savuhormien kunnon tarkastamisen ja puhdistamisen kanssa palveluvalikoiman rungon.

Nuohooja tekee myös savuhormien tiiviyskokeita ja videokuvauksia sekä korjaa savuhormeja. Lisäksi nuohooja puhdistaa lämmityskattiloita ja tekee palamistapahtumaan liittyviä hyötysuhdemittauksia.

Oleellinen osa ammattitaitoisen nuohoojan työtä on asiakkaiden neuvonta ja konsultointi palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen liittyvissä käyttö-, huolto- ja suunnitteluasioissa.

Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta, sisäilman puhtaudesta, energian säästöstä sekä ympäristön puhtaudesta.